Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

ROYAL NATURE GmbH, odštpěný závod
IČ: 04380177
DIČ: CZ683727575
se sídlem: Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9,
adresa skladu a provozovny: ROYAL NATURE GmbH, odštěpný závod – vlastník obchodu www.longlive.cz, Na Drahách 728, 686 04 Kunovice Česká republika
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77207

kontaktní údaje:
email: info@longlive.cz
telefon: + 420 778 052 684
www: www.longlive.cz

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.longlive.cz dále je „internetový obchod“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Informace o zboží a cenách

 

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě
platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající
s kupujícím jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.
Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
• prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
• vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky
vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU
Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti
objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o
tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky
na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje
se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní
smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je
doručeno na emailovou adresu kupujícího. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající
kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání
zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní
podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na
emailovou adresu kupujícího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle
kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za
nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o
přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních
podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není
kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku
telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží
v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu
zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické
potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje
kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu
pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní
smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu
prodávajícího.

 

IV. Zákaznický účet

 

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do
svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.
Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.
Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet
déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních
podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
následujícími způsoby:
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího pro platbu v Kč č. 8906169001/5500,
vedený u Raiffeisenbank, a.s., nebo pro platbu v EUR č. 2801334608/2010, vedený u Fio Banka,
a.s..
• dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
• v hotovosti při osobním odběru v provozovně
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a
dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i
náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby
je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní
ceny před odesláním zboží není zálohou.
6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48
hodin
7. Zboží je kupujícímu dodáno:
• na adresu určenou kupujícím objednávce
• osobním odběrem v provozovně prodávajícího
8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny
v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy
smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné
náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,
je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno
zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.
11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího
o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou
adresu kupujícího. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na
dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží
přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží
převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo
od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
• ode dne převzetí zboží,
• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo
dodání několika částí
• ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka
zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v
takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena
závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
• dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím,
• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není
možné vrátit,
• dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
původní obal,
• dodávce novin, periodik nebo časopisů,
• dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím
výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající
před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od
smlouvy,
• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě
pro odstoupení od smlouvy.
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy
poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo
doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí
kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení
od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i
v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od
odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal,
a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen
tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí
prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému
způsobu dodání zboží.
9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné,
v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží,
anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající
bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve
lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně
nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě
způsobem určeným kupujícím.
12. Jedná-li se o dárkové balíčky 3+1 zdarma, + shaker, lžička, dávkovač zdarma a jimi podobné u
produktů LONGLIVE, zákazník musí vrátit vždy zpět celý balíček včetně produktu, který dostal
zdarma (shaker, lžička, dávkovač nebo sáčkové balení LONGLIVE). Pokud zákazník požaduje
navrácení pouze části balíčku (např. z 6ti produktů vrátí 4ři) je suma vratky ponížena o chybějící
produkt(y). Suma za balíček je rozpočítána stejnou měrou do všech produktů LONGLIVE o tolik
je pak ponížena cílová částka vratky. V případě shakeru, lžičky, dávkovače zdarma je při vrácení
balíčku bez shakeru, lžičky, dávkovače cena shakeru, lžičky, dávkovače odpočítána od
zaplacené sumy. Pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od doručení objednávky je u
balíčku vždy potřeba navrátit celý neporušený balíček (3+1 zdarma, +shaker, lžička, dávkovač,
aj.) jinak zákazník akceptuje bod 12. sekce VI. obchodních podmínek.

 

VII. Práva z vadného plnění

 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na
základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního
zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho
obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
• výměnu za nové zboží,
• opravu zboží,
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstoupit od smlouvy.
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
• pokud má zboží podstatnou vadu,
• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
• při větším počtu vad zboží.
5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné,
případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení
o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující
požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy
a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby
potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a
kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik,
kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů
vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve
lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až
2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační
řád prodávajícího.

 

VIII. Doručování

 

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím
elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních
podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho
zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX. Mimosoudní řešení sporů

 

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z
kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce
vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele.

 

X. Závěrečná ustanovení

 

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah
založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem
České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně
rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží
prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich
část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového
obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání
internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí
vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat
či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat
internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu
s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a
není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 26. 11. 2018